ผู้วิจัย

เทพพร  โลมารักษ์ วรวัฒน์ พรหมเด่น บัญชา  นวนสาย และอรุณรัศมี  แสงศิลา

บทคัดย่อ

ABSTRACT The purpose of this research was to (1) develop a professional development instructional program integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) for developing in-service science teachers’ pedagogical content knowledge (2) assess teaching competencies and skills in 21st century according to implement the professional development instructional program Integrated STEM through workshop and following up by experts from faculty of Education, and (3) assess teaching competencies and skills in 21st century after implementing the professional development instructional program Integrated STEM. The rubric scoring assessment observational form was designed for classifying competencies’ levels of teaching and skills in 21st century. These levels were beginning, approaching proficient, proficient, and distinguished levels. The research findings revealed as follows: 1. The integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) were highly recommended to use for developing in-service science teachers’ teaching competencies and skills in 21st century. 2. From experts’ evaluation, the results indicated that competencies’ levels of teaching and skills in 21st century in teaching and learning management of in-service science teachers was achieved as approaching proficient level (Mean = 2.48, S.D.=0.41)) in 5 aspects including --planning for STEM instruction, classroom environment and STEM classroom learning management, Strategies for encouraging student to learn effectively, feedback and assessment, and Teaching Reflection—with approaching proficient level of assessment. 3. The results of t-test one sample indicated that teachers' achievement score on content knowledge after implementing the integrated STEM program was higher than the criterion score of 75% at the 0.01 level of significance. Keywords: STEM education, Professional Development Program, Pedagogical Content Knowledge, Competencies of teaching and learning management บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างโปรแกรมพัฒนาครูแบบบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ (2) นำโปรแกรมพัฒนาครูแบบบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา ไปใช้ในการสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะครูในโรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า และโรงเรียนบ้านลำนางรอง ที่มีปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาและมีภาระงานสอนมากกว่า 1 รายวิชา ในระดับชั้นเดียวกัน โดยครูสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย จำนวน 30 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย โปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็ม แบบทดสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้บ่งชี้ระดับระดับสมรรถนะด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนกำหนดไว้ 4 ระดับคือ ยอดเยี่ยม ชำนาญ เริ่มชำนาญ และเริ่มต้น ผลการวิจัย พบว่า 1. โปรแกรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูวิทยาศาสตร์ได้ 2. ผลการผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลังการอบรม โดยใช้ผู้ประเมินที่เป็นอาจารย์นิเทศการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน พบว่าสมรรถนะด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ยรายด้าน) เท่ากับ 2.48 (S.D.=0.41) ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพระดับเริ่มชำนาญ (Approaching Proficient) 3. การทดสอบหลังการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมพัฒนาครูแบบบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.04 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบของครูหลังการฝึกอบรมพบว่าคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นคะแนนความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ของครู หลังหลังการอบรมสูงกว่าเกณฑ์ คำสำคัญ: สะเต็มศึกษา โปรแกรมพัฒนาครู ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้

บรรณานุกรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (2556). โอบามา ประกาศแผนการใหม่ในการสร้างกลุ่ม ต้นแบบการสอน STEM (STEM Master Teaching Corps). สืบค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2556, จาก http://www.ostc. thaiembdc.org/test2012/stnews_Sept12_5 จงกลนี หวงทอง. 2538. การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนและสมรรถนะ การสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ชรอยวรรณ ประเสริฐผล, อนุชา กอนพ่วง, วิทยา จันทร์ศิลา, ฉลอง ชาตรูประชีวิน. 2556. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ พุทธศักราช 2556 : 43-53. เฉลิมพล สวัสดิพงษ. 2533. การศึกษาปจจัยที่สามารถจําแนกสมรรถนะดานการสอนของครู ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ทิวัตถ์ มณีโชติ. 2554. การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้วัด และเครื่องมือวัดด้านการวัดและประเมินผล การศึกษาของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ทิศนา แขมมณี. (2550).ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นันทยา สุนทรวงษ. 2535. ปญหาความตองการ และวิธีที่ใชในการพัฒนาสมรรถนะทางการสอน วิชาภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร. พรทิพย์ ศิริภัทราชัย.(2556). STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21.วารสารนัก บริหาร Executive Journal. ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556. พึงใจ สินธวานนท์. (2519).การจัดการสอนแบบจุลภาค. หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู. ยศวีร์ สายฟ้า. (2555). การเสริมสร้าง วิทย์ เทคโนโลยี ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ด้วย STEAM Model. สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2556, จาก http://www.educathai.com/workshop_download_handout_download.php?id=60&page=4. รักษพล ธนานุวงศ์. (2556). รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM Education. สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2557, จาก http://www.slideshare.net/focusphysics/stem-workshop-summary สถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2547). มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2549). เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ เผยแพร่ขยายผลและอบรมรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพื่อ พัฒนากระบวนการคิดระดับสูง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2547). Competency เครื่องมือการบริหารที่ปฏิเสธไม่ได้. Productivity World พฤศจิกายน-ธันวาคม. 9(53): 44-51. สุมณฑา จุลชาต และวิสาข์ จัติวัตร์. 2556. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือโดยเน้น ครูเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของครู โรงเรียน ประถมศึกษา. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการปฏิรูป วิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2259). สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556, จาก http://www.pld.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=210. สำนักทดสอบทางการศึกษา . (2553). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ: รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ. (2555). สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education: Preparing students for the 21st Century. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2557, จาก http://designtechnology.ipst.ac.th/uploads/STEMeducation.pdf เอเอสทีวี ผู้จัดการออนไลน์. (2556). โละสอนแบบท่องจำผุด “สะเต็มศึกษา” เรียนวิทย์-เทคโนฯ ปฏิบัติเน้นๆ. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2556, จาก http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000005681 อนุศร หงษ์ขุนทด. (2558). ความรู้ในวิธีการสอนผนวกเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Knowledge: TPK). (Online): http://pitcforteach.blogspot.com/2015/03/tpack-model-2.html อนุศร หงษ์ขุนทด. (2559). แนวคิดในการจัดการเรียนการสอน TPACK Model ตอนที่ 5 "แนว ทางการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ตามแนวคิด TPACK Model". (Online): http://pitcforteach.blogspot.com/2016/06/tpack-model-5.html. Amade-Escot, C. 2000. “The contribution of two research programs on teaching content: ‘Pedagogical content knowledge’ and ‘Didactics of Physical Education’”. Journal of Teaching Physical Education. 20:78-101. Barnett, C. 1992. “Building a case-based curriculum to enhance the pedagogical content knowledge of mathematics teachers”. Journal of Teacher Education. 42 (4): 263-272. Baxter, J. A., & Lederman, N. G. 1999. Assessment and measurement of pedagogical content knowledge. In J.Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), “Examining pedagogical content knowledge” (pp. 147-161). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publisher. Bell, J., Veal, W. R., & Tippins, D. J.1998. “The evolution of pedagogical content knowledge in prospective secondary physics teachers”. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, San Diego, CA. Borg, W. R.; Kallenbach, W.; Morris, M.; & Friebel, A. (1969).Videotape Feedback and Microteaching: a Teacher Training Model (FWL Report A69-4), Micro teaching, Component Skills and the Training of Teachers: an Evaluation of a Research and Development Project. Breiner, J. M., Carla, C. J., Harkness, S. S., & Koehler, C. M.. (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and Shelly Sheats Harkness Partnerships. School Science and Mathematics, 112(1),3-11. Chicago Public School Education. (1995). Building instructional capacity. Retreived Sep 8, 2011, from www.nsdc.org/standards/qualiteaching.ctm. Corcoran, T. and Goertz, M. (1995).Instructional capacity and high performance schools. Educational Research 24 (9): 27–31. Chen, A, & Ennis, C. 1995. “Content knowledge transformation: An examination of the relationship between content knowledge and curricula”. Teaching and Teacher Education. 11 (4): 389-401. Clermont, C. P., Krajcik, J. S., & Borko, H. 1993. “The influence of an intensive in - service workshop on pedagogical content knowledge growth among novice chemical demonstrators”. Journal of Research in Science Teaching, 30 (1), 21-43. ---------.1994. “Comparative study of the pedagogical content knowledge of experienced and novice chemical demonstrators”. Journal of Research in Science Teaching. 31 (4): 419-441. Chicago Public School Education. (1995). Building instructional capacity. Retreived Sep 8, 2011, from www.nsdc.org/standards/qualiteaching.ctm. Cochran, K. F., Deruiter, J. A., & King, R.A. 1993. “Pedagogical content knowing: An integrative model for teacher preparation”. Journal of Teacher Education. 44 (4): 263-272. Corcoran, T and Goertz, M. (1995).Instructional capacity and high performance schools. Educational Research 24 (9): 27–31. Daehler, K. R., & Shinohara, M. 2001.“A complete circuit is a complete circle: Exploring the potential of case materials and methods to develop teachers’ content knowledge and pedagogical content knowledge of science”. Research in Science Education. 31: 267-288. D.R. Whitney and D. L Sabers. 1970. Improving Essay Examinations III, Use of Item Analysis, Technical Bulletin 11, Mimeographed. Iowa City: University Evaluation and Examination Service. Dejarnette. (2012). America’s children: providing early exposure to STEM (science, technology, engineering and math) initiatives. Education, 133(1), 77–84. Eick, C. J. 2000. “Inquiry, nature of science, and evolution: The need for a more complex pedagogical content knowledge in science teaching”. Electric Journal of Science Education. 4 (3). Available: http://unr.edu/homepage/ crowther/ejse/eick.html Faikhamta, C.; Coll, R.K.; & Roadrangka, V. (2009). The development of pre-service chemistry teachers’ pedagogical content knowledge: From a method course to field experience. Journal of Science and Mathematics in Southeast Asia, 32(1), 18 – 35. Geddis, A. N., & Wood, E. 1997. “Transforming subject matter and managing dilemmas: A case study in teacher education”. Teaching and Teacher Education. 13 (6): 611-626. Griffiths, R., MacLeod, G., & McIntyre, D. (1977). Effects of Supervisory Strategies in Microteaching on Students' Attitudes and Skill Acquisition. In D. McIntyre, G. MacLeod & R. Griffiths (Eds.), Investigations of Microteaching, pp. 131-141. Grossman, P. L. 1989. “A study in contrast: Sources of pedagogical content knowledge for secondary English”. Journal of Teacher Edu-cation. 40 (5): 24-31. Halim, L., & Meerah, S. M. 2002. “Science trainee teachers’ pedagogi-cal content knowledge and its influence on physics teaching”. Research in Science and Technological Education. 20 (2): 215-225. Hanover Research. (2011). District Administration Practice. Jame E. Weigand, Implementing Teacher Competencies Positives Approaches to Personalizing Education (New Jersey : Prentice-Hall, 1977), 6. James A. Mackey; Allen D. Glenn; & Darrell R. Lewis. (1977).The Effectiveness of Teacher Education, in Warren Kallenbach; & Meredith Gall, "Microteaching Versus Conventional Methods in Training Elementary. Intern Teachers," Journal of Educational Research, Taylor & Francis, Ltd. John H. Meier. (2012). Rationale for and Application of Microtraining To Improve… The videotape recorder is a dramatically powerful and theoretically ..., Retrieved November 15, 2012 from jte.sagepub.com/cgi/reprint/19/2/145.pdf John H. Bushman. (1973). Flanders Interaction Analysis: For the Teacher of English. National Council of Teachers of English. Kinach, B. M. 2002. “A cognitive strategy for developing pedagogical content knowledge in the secondary mathematics”. Teaching and Teacher Education. 18: 51-71. Koehler, M.J. & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK, citing in AACTE Committee on Innovation and Technology, eds. Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators. Routledge, New York; Washington, DC. Koehler, M.J., Mishra, P. & Cain, W. 2013. What Is Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Education. 193(3): 13. Lederman, N.G.; & J. Gess-Newsome.(1999). Reconceptualizing secondary science Teacher education. In J. Gess-Newsome and N.G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge: The construct and its implications for science education (pp.199–213).Dordrecht: Kluwer. Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H.1999. Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsome & N. G.Lederman (Eds.), “Examining pedagogical content knowledge”(pp. 95-132). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publisher. Marks, R. 1990. “Pedagogical content knowledge: From a mathematical case to a modified conception”. Journal of Teacher Education. 41(3): 3-11. Maryland STEM: Innovation Today to Meet Tomorrow’s Global Challenges. STEM Education Frequently Asked Questions. Retrieved January 10, 2014, from http://mdk12.org/instruction/curriculum/STEM/pdf/STEM_Frequently_Asked_Questions.pdf Meyrick, Kristy M. (2011). How STEM Education Improve & Student Learning. Meridian K-12 School Computer Technologies Journal, 14(1). Meredith, A. 1995. “Terry’s teaching: Some limitations of Shulman’s pedagogical content knowledge”. Cambridge Journal of Education. 25(2). Available:http://80-weblb. epnet.com.ezproxy.waikato. ac.nz:2048/ citation. asp?tb=1. Murphy, F. and Timmins, F. (2009). Experience based learning (EBL): Exploring Professional teaching through critical reflection and reflexivity. Nurse Education in Practice 9 (1): 72-80. National Research Council, 2012. A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concept, and Core Ideas. Committee on New Science Education Standards, Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Science and Education. Washington, DC: National Academy Press. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2006). Assessing Scientific Reading and Mathematics Literacy: A Framework For PISA 2006.Paris : OECD publications. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007a). PISA 2006 Science competencies for Tomorrow’s World – Volume 1: Analysis.Paris : OECD publications. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007b). PISA 2006 Science competencies for Tomorrow’s World – Volume 2: Data.Paris : OECD publications. Rockland, R., Bloom, D. S., Carpinelli, J., Burr-Alexander, L., Hirsch, L. S., & Kimmel, H. (2010). Advancing the “E” in K-12 STEM Education. Journal of Technology Studies, 36(1), 53-64. Peterson, P. L., Fennema, E., Carpenter, T.P., & Loef, M. 1989. “Teachers’pedagogical content beliefs in mathematics”. Cognition and Instruction. 6 (1): 1-40. Shulman, L. S. 1986. “Those who understand: Knowledge growth in teaching”. Educational Researcher.15 (2): 4-14. Shulman, L. S. 1987. “Knowledge and teaching: Foundations of the new reform”. Harvard Educational Review. 57 (1): 1-22. Stump, S. L. 2001. “Developing preservice teachers’ pedagogical content knowledge of slope”. Journal of Mathematical Behavior.20: 207-227. The College Academic Council. (2004, online).The professor of 21st Century Universal Teaching Competencies. Retreived November 15, 2012, from : http://www.algonguincollage.com. Tuan, H. L. 1996. “Investigating the nature and development of pre-service chemistry teachers’ content knowledge, pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge”. Proceeding of the National Science Council Part D: Mathematics, Sci-ence and Technology education. 6 (2): 101-112. Tuan, H. L. & Kaou, R. C. 1997.“Development of a grade eight Taiwanese physical science teachers’pedagogical content knowledge development”. Proceeding of the National Science Council Part D: Mathematics, Science and Technology education. 7 (3): 135-154. Turney, B.L.; & G.P. Robb. (1971). Research in Education: an Introduction. Illinois: The Dryden Press Inc. van Driel, J. H., Beijaard, D., & Verloop, N. 2001. “Professional development of reform in science education: The role of teachers’ practical knowledge”. Journal of Research in Science Teaching. 38 (2): 137-158. van Driel, J. H., de Jong, O., & Verloop, N. 2002. “The development of preservice chemistry teachers’pedagogical content knowledge”. Science Education. 86: 572-590. Van Driel, J. H., Verloop, N., & de Vos, W. 1998. “Developing science teachers’ pedagogical content knowledge”. Journal of Research in Science Teaching. 35 (6): 673-695. Vasquez, J.A., Sneider, C., and Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials: Integrating Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Portsmouth, NH: Heinemann. Veal, W. R. 1998. “The evolution of pedagogical content knowledge in prospective secondary chemistry teachers”. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, San Diego, CA. Veal, W. R., & MaKinster, J. G.“Pedagogical content knowledge taxonomies”. Electric Journal of Science Education. (June 1999). Availble:http://unr.edu/ homepage/crowther/ejse vealmak.html Vasquez, J.A., Sneider, C., and Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials: Integrating Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Portsmouth, NH: Heinemann. Retrieved April 20, 2015 from http://www.teachengineering.org/view_activity.php?url=collection/cub_/activities/cub_convshoes/cub_convshoes_lesson01_activity1.xml. Hanover Research, 2011. District Administration Practice. Wayne, C. (2012). What is S.T.E.M. and why do I need to know? Retrieved February 10, 2013, from http://issuu.com/carleygroup/docs/stem12online/1.

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2561

ไฟล์แนบ

บทความวิจัย โปรแกรมพัฒนาครูแบบบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา
pdf 1Cover update

ขนาดไฟล์ 110 KB | จำนวนดาวน์โหลด 244 ครั้ง

pdf 4บทที่ 1

ขนาดไฟล์ 87 KB | จำนวนดาวน์โหลด 242 ครั้ง

pdf 5บทที่ 2

ขนาดไฟล์ 218 KB | จำนวนดาวน์โหลด 2063 ครั้ง

pdf 6บทที่ 3

ขนาดไฟล์ 168 KB | จำนวนดาวน์โหลด 505 ครั้ง

pdf 7บทที่ 4

ขนาดไฟล์ 836 KB | จำนวนดาวน์โหลด 238 ครั้ง

pdf 8บทที่ 5

ขนาดไฟล์ 86 KB | จำนวนดาวน์โหลด 355 ครั้ง

pdf 9บรรณานุกรม

ขนาดไฟล์ 131 KB | จำนวนดาวน์โหลด 1950 ครั้ง

pdf 10ภาคผนวก

ขนาดไฟล์ 429 KB | จำนวนดาวน์โหลด 277 ครั้ง

pdf 11บทความวิจัย โปรแกรมพัฒนาครูแบบบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา

ขนาดไฟล์ 190 KB | จำนวนดาวน์โหลด 368 ครั้ง

ความคิดเห็น