ณภัทร เชาว์นวม. (2560, กันยายน-ธันวาคม). บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ ในสยาม กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่น ๆ : เรื่องของ “สยาม กัมพูชา ลาว” จากคำเล่า ของ “คนฝรั่งเศส”. วารสารวิชาการ รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 14 (3) : 229-241.

 

http://jhusoc.bru.ac.th/wp-content/uploads/2017/03/Rommayasan_3.pdf

ความคิดเห็น