ผู้วิจัย

ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ และคณะ

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รวมไปถึงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งนักศึกษาจำแนกตามเพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม และแขนงวิชา ส่วนอาจารย์จำแนกเพศ อายุ ประเภทของบุคคลกรสายวิชาการ ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 193 คน และอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 6 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และใช้สถิติในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 8 ด้าน สามารถเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านรายวิชาในหลักสูตร ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร และด้านอาจารย์ผู้สอน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร พบว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อหลักสูตรแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 ในส่วนของอาจารย์พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน สามารถเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้านการบริหารอาจารย์ และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร พบว่าอาจารย์ที่มีอายุแตกต่างกันส่งผลความพึงพอใจโดยรวมของอาจารย์ต่อหลักสูตรแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10

ไฟล์แนบ

pdf 02_บทคัดย่อ

ขนาดไฟล์ 164 KB | จำนวนดาวน์โหลด 215 ครั้ง

ความคิดเห็น