ผู้วิจัย

วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม

Camera-window

เป็นการดันตำแหน่งกล้องเมื่อผู้เล่นชนขอบหน้าต่างของกล้อง

Jump Bug © 1981 Hoei/Coreland (Alpha Denshi)

 Rastan Saga © 1987 Taito

ขั้นตอนการกำหนดคำสั่งต่าง ๆ ใน Construct 2

  1. สร้าง sprite สี่เหลี่ยมจัตุรัส 250*250
  2. เทสีตามที่ต้องการ โดยให้ใช้ Alpha <=100
  3. ตั้งค่า Image point เพิ่มอีก 4 จุด โดยที่  T = กึ่งกลางชิดบน  R = กึ่งกลางชิดขวา  B = กึ่งกลางชิดล่าง  L = กึ่งกลางชิดซ้าย  ซึ่งจะกำหนดตามรูป
  4. ใส่พฤติกรรม (Behavior) เป็น Scroll To ให้กับ Camera
  5. ตัวละคร (Player) ตั้งชื่อตามความเหมาะสม ซึ่งในตัวอย่างนี้จะใช้ชื่อว่า น้องหมา และเพิ่มตำแหน่งของ Image point ในตำแหน่งหน้าสุด และบนสุด โดยในภาพนี้จะไว้ที่จะปากหมา ซึ่งก็สามารถทำได้เช่นกัน (เป็นตัวตรวจสอบระยะของกล้อง)
  6. จากนั้นกำหนดค่าดังภาพต่อไปนี้
  7. หมายเหตุ ตัวเลขที่อยู่ใน ImagePointY(1) คือ ตัวเลขที่กำกับอยู่ใน Image point ของแต่ตัว
  8. หมายเหตุ ถ้าต้องการให้กล้องวิ่งตาม (เหมือนกล้องวิ่งตามไม่ทัน) ใช้ lerp(a,b,x) โดยที่ a ตำแหน่งเริ่มต้น, b ตำแหน่งปลายทาง, x ความหน่วง (1-0.01 ซึ่งยิ่งค่าน้อยจะหน่วงมาก และ 1 จะไม่หน่วงเลย แต่ถ้าจะเอา ตั้งแต่ 0.5-1.0 แทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลย ดังนั้นถ้าให้ดีก็ไม่ต้องใช้เพราะประมวลผลได้เร็วขึ้น
  9. lerp(Self.X,camera.X+int(น้องหมา.ImagePointX(1)-camera.ImagePointX(2)),0.3)

 

Itay Keren. (2015). The Theory and Practice of Cameras in Side-Scrollers. Retrieved 15 July 2019, form  https://docs.google.com/document/

 

 

 

ความคิดเห็น