ผลของการแช่เมล็ดข้าวด้วยน้าหมักจากพืชและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ต่อการส่งเสริมการงอกข้าว

ความคิดเห็น