จุลชีววิทยาทางอาหาร (food microbiology) คือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย์ในการถนอมอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย (microbial spoilage) รวมทั้งจุลินทรีย์ก่อโรค ที่ทำให้เกิดโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ (foodborne illness) โดยทั่วไปนักจุลชีววิทยาทางอาหาร มุ่งความสนใจหลักไปที่การศึกษาต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหมัก (food fermentation) สุขาภิบาลอาหาร (food sanitaiton) และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ในอาหาร รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานจุลชีววิทยาในอาหาร

  • จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญในอาหาร

– แบคทีเรีย (bacteria)

– ยีสต์ (yeast)

– รา (mold)

– ปรสิต (parasite)

  • จุลินทรีย์กับการเน่าเสียของอาหาร (food spoilage)จุลินทรีย์กับการถนอมอาหาร (food preservation)
  • การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร

– การหมัก (fermentation)

– การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ (waste water treatment)

– จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นอาหาร ยีสต์ แบคทีเรียเซลล์เดียว

  • จุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) และความเจ็บป่วยเนื่องจากอาหารเนื่องจากจุลินทรีย์ (food poisoning)
  • การตรวจสอบมาตรฐานจุลชีววิทยาทางอาหาร
  • การสุขาภิบาลอาหาร (food sanitation)

ที่มา: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1625/food-microbiology

ความคิดเห็น