ผู้วิจัย

สินีนาฏ รามฤทธิ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนํ้าแตงโม และประเมินความพึงพอใจของ กลุ่มข้าวแต๋นนํ้าแตงโม บ้านม่วงทะเล ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ สมาชิก ผู้ประกอบการ กลุ่มข้าวแต๋นนํ้าแตงโม บ้านม่วงทะเล ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้บริโภคใน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และ การสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคอื คา่ รอ้ ยละ คา่ เฉลีย่ และหลกั ทฤษฎกี ารออกแบบบรรจภุ ัณฑม์ าประกอบการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่าได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาด 7 x 20 x 25 cm วัสดุประเภทกระดาษ สามารถบรรจุข้าวแต๋นขนาด 4.00 x 5.50 cm ได้จำนวน 9 ชิ้น ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากตารางการวิเคราะห์กราฟิก บนบรรจุภัณฑ์คือแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับมาก เพราะเป็นแบบที่สะดวกสบายในการพกพา มีช่องมองให้เห็นตัว ผลติ ภณั ฑม์ ตี วั หนงั สอื ทีโ่ ดดเดน่ มสี ที ีสื่อ่ ถงึ ผลติ ภณั ฑไ์ ดเ้ ปน็ อยา่ งดี และมคี วามนา่ สนใจตรงตามความตอ้ งการของกลุม่ ผูผ้ ลติ คำสำคัญ : การออกแบบและพัฒนา, บรรจุภัณฑ์, ข้าวแต๋นนํ้าแตงโมตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ Abstract This research aimed to study and develop watermelon juice Khaotaen package using principle of package product design and to evaluate satisfaction of the people in local production groups at Muang thale Village, Khaen Dong Sub district, Khaen Dong District, Buriram Province. The population used in this research consisted of 30 entrepreneur and customers selected by purposive sampling method. The research tools were questionnaires and interviews. Percentage and Mean were used as statistically analysis tools. The design package was a paper type with the size of 7x20x25 cm. Each package could pack up to 9 pieces of 4.00x5.50 cm Khaotaen product. The table of graphic on package analysis was used to survey the satisfaction data. The result showed that the package no.1 had 3.52 satisfaction mean

หน่วยงานการอ้างอิง

รมยสาร ปีที่14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559

ความคิดเห็น