ผู้วิจัย

อุทิศ ทาหอม พิชิต วันดี สำราญ ธุระตา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ สาขาวิชา การพัฒนาสังคมการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community - Based Research: CBR) มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำน้ำชีของชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การเดินสำรวจ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ GIS การจัดเวทีวิเคราะห์/สังเคราะห์ปัญหา ผลการวิจัยพบว่า ป่าชุมชนริมลำน้ำชีมีปัญหาถูกบุกรุก การใช้ประโยชน์ และที่ผ่านนมายังไม่มีกฎกติกา ข้อห้ามในการอนุรักษ์ฟื้นฟทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำน้ำชี จนเกิดแผนปฏิบัติการ 4 แผน ได้แก่ (1) แผนการพัฒนากลไกการจัดการตนเอง บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด ประกอบด้วย การตั้งกฎ กติกา ข้อห้าม แต่งตั้งคณะกรรมการตั้งกองทุน และจัดทำแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำน้ำชี จำนวน 551.74 ไร่ (2) แผนการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการปลูกป่า บวชป่า ในวันอาสาฬหบูชาของทุกปี การแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติหมู่บ้าน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนบ้านเสม็ด (3) แผนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด ประกอบด้วย การจัดทำหนังสือแจ้งกติกาการใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกชุมชน เพื่อให้ทราบกฎ กติกา ข้อห้ามของชุมชน และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กติกาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (4) แผนการสร้างแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น จัดทำฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ธรรมะกับการดูแลรักษาป่า ฐานการเรียนรู้ต้นไม้นานาพันธุ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ฐานการเรียนรู้มันป่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ฐานการเรียนรู้เห็ดป่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน และฐานการเรียนรู้บรรยากาศป่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ไฟล์แนบ

pdf 95606-Article Text-238101-1-10-20170808

ขนาดไฟล์ 3 MB | จำนวนดาวน์โหลด 428 ครั้ง

ความคิดเห็น