วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตร ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำวันพุธ

ความคิดเห็น